Regulamin

 


Prywatnego Żłobka Akademia Rozwoju ,,MINIONKOWO” z siedzibą w Ornontowicach

§1

Siedziba i działalność Siedziba Prywatnego Żłobka Patrycja Makówka ,,MINIONKOWO” Patrycja Makówka znajduje się w Ornontowicach ul.Bujakowska 18d. Żłobek prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

§2

Warunki przyjęcia dziecka

 1. Żłobek prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną na rzecz dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest:

  a. podpisanie umowy cywilno-prawnej (zwanej Umową),

  b. złożenie karty informacyjnej o dziecku,

  c. wpłacenie wpisowego oraz przestrzeganie terminowej wpłaty czesnego.

  § 3

  Zapisy do Żłobka

  1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.

  2. Usługi świadczone w żłobku są odpłatne. Płatności w każdym roku uregulowane są cennikiem usług dostępnym w siedzibie Żłobka.

  3. Wpisowe jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacane w pierwszym miesiącu trwania umowy. Jest to jednorazowe, bezzwrotne, świadczenie uiszczane przy podpisaniu pierwszej umowy o świadczenie usług wychowawczych i opiekuńczych, gwarantujące miejsce dla dziecka w żłobku na czas zawartej umowy.

  § 4

  Opłaty

  1. Należność za pobyt dziecka jest płatna do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Żłobka zamieszczone w Umowie.

  2. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym za datę zapłaty uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek Usługodawcy.

  § 5

  Posiłki

  1. Żłobek, w ramach czesnego, zapewnia całodzienne wyżywienie dostarczane przez firmę kateringową.

  2. W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka rodzice są zobowiązani osobiście lub telefonicznie (SMS) powiadomić o tym fakcie personel Żłobka najpóźniej do godziny 8.00 w dniu nieobecności dziecka.

  § 6

  Zdrowie dzieci

  1. Rodzice/opiekunowie maja obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do Żłobka.

  2. O ewentualnej chorobie dziecka w czasie pobytu dziecka w Żłobku Rodzic/Opiekun zostanie natychmiast poinformowany przez personel Żłobka i ma obowiązek odebrać dziecko.

  § 4

  Warunki pobytu

  1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.30 do 17.00. W dni ustawowo wolne żłobek jest nieczynny. W wigilię Bożego Narodzenia oraz Sylwestra Żłobek jest nieczynny. W przedłużone weekendy żłobek zastrzega sobie możliwość zamknięcia placówki.

  2. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej.

  3. Od godziny 17.00 Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są uiścić kwotę w wysokości 30 zł (trzydzieści) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka na terenie Żłobka.

  4. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu z Rodzicami/Opiekunami z przyczyn leżących po stronie Rodziców/Opiekunów. 5. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji dotyczących rozwoju i zdrowia dziecka oraz ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez Rodziców/Opiekunów które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia dziecka jak i innych dzieci podczas pobytu w żłobku. Zatajenie przez Rodziców/Opiekunów powyższych informacji wyłącza winę żłobka w nadzorze nad dzieckiem.

  6 Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do poinformowania Żłobka o każdym dłuższym przypadku nieobecności dziecka w żłobku, najpóźniej pierwszego dnia nieobecności.

  § 7

  Odbieranie dzieci

  1. Do odebrania dziecka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez rodziców/opiekunów dziecka, po okazaniu dowodu tożsamości.

  2. Inne osoby mogą odebrać dziecko po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego przez Rodziców/Opiekunów. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.

  3. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 17.00. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel powinien zostać o tym fakcie poinformowany. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka w żłobku za dodatkową opłatą .

  4. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

  5. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami/Opiekunami dziecka.

  6. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, personel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców/Opiekunów o zaistniałym fakcie.

  7. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców/Opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę.

  8. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.

  9. Wniosek Rodziców dotyczący zakazu odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczony przez przedłożenie stosownego orzeczenia Sądu.

  § 8

  Obowiązki Żłobka

  1. Żłobek zapewnia dziecku:

  a. fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą.

  b. warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych,

  c. bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć,

  d. opiekę wykwalifikowanej kadry dbającej o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę dzieci,

  e. zajęcia edukacyjno – wychowawczo – rozwojowe,

  f. współpracę z Rodzicami – informowanie o postępach dziecka i uwzględnianie propozycji Rodziców/Opiekunów, które mogą mieć korzystny wpływ na rozwój i samopoczucie dziecka

  2. W ramach wpisowego żłobek gwarantuje ubezpieczenie dziecka od NNW oraz podstawowe pomoce dydaktyczne, edukacyjne i plastyczne.

  3. Żłobek zobowiązuje się do utrzymania w czystości całej placówki, dezynfekowania blatów i nocniczków oraz systematycznego prania pościeli

  4. Żłobek oświadcza, że wyposażenie placówki spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny oraz, że posiada niezbędne zezwolenia i atesty.

  § 9

  Prawa Rodziców/Opiekunów

  Rodzice/Opiekunowie dziecka mają prawo do:

  a. rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,

  b. pomocy ze strony Żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

  c. uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną,

  d. konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy nauczycieli lub rodziców

  e. uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny

  f. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka.

  § 10

  Obowiązki Rodziców/Opiekunów

  1. Rodzice/Opiekunowie dziecka mają obowiązek:

  a. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

  b. regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

  c. punktualnego odbierania dziecka,

  d. terminowo uiszczać opłaty

  e. odebrania bez zbędnej zwłoki ze Żłobka dziecka w przypadku zgłoszenia choroby dziecka.

  2. Zabrania się przynoszenia do żłobka: a. ostrych niebezpiecznych przedmiotów, b. zabawek składających się z małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dziecko

  § 11

  Postanowienia Końcowe

  1. Żłobek zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  a. braku opłaty za świadczone usługi przez Żłobek za 2 kolejne okresy rozliczeniowe,

  b. gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci,

  c. gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a Rodzicami/Opiekunami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 3. Prywatny Żłobek Akademia Rozwoju ,,MINIONKOWO” Patrycja Makówka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.